ACORDAREA AJUTOARELOR PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI 2021-2022

        

ACORDAREA AJUTOARELOR PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI 2021-2022

 

În sezonul rece 2021-2022, modalitatea de acordare a ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei, va fi reglementată de Legea nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie și Hotărârea 1073/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie.

 

Ajutoarele pentru încălzirea locuinţei se acordă pe baza următoarelor documente:

  1. 1. Cerere şi declaraţie pe proprie răspundere, însoţită de documentele doveditoare;
  2. Documente de identitate titular şi membrii (B.I., C.I., C.I.P., P, P.S.T., P.S.P., D.I.);
  3. Copie factura energie termică, gaze naturale, energie electrică;
  4. Acte doveditoare privind locuinţa:

– Contract de vânzare-cumpărare;

– Contract de vânzare-cumpărare cu clauză de întreţinere sau cu clauză de habitaţie;

– Contract de închiriere;

– Contract comodat;

– Certificat de moştenitor/act succesiune;

– Împuternicire notarială întocmită de proprietarul locuinţei sau de titularul contractului de închiriere, ori de reprezentantul legal al persoanei singure care nu a împlinit vârsta de 16 ani;

– Titularii trebuie să facă dovada legală a gospodăririi separate (factură de curent electric, factură de gaze, factură de apă) în situaţia în care la o adresă locuiesc mai multe familii;

– Pentru persoanele membre în cererea/declaraţie pe propria răspundere care au domiciliul pe raza altei localităţi, sunt necesare urmatoarele documente: adeverinţă/negaţie din localitatea de domiciliu că nu beneficiează de ajutor pentru încălzirea locuinţei, certificat de atestare fiscală din localitatea de domiciliu.

– Alte documente, după caz.

  1. Acte doveditoare privind componenţa familiei:

– Copie act de identitate solicitant şi ale tuturor membrilor familiei care au vârsta peste 14 ani (B.I., C.I., C.I.P.);

– Copie certificate de naştere ale copiilor pâna în 14 ani;

– Copie certificat de căsătorie;

– Hotărâre de divorţ/act notarial – dacă este cazul.

– Declaraţie pe propria răspundere că persoanele sunt despărţite în fapt – dacă este cazul.

– Certificat de deces – dacă este cazul .

– Copie hotărâre judecătorească definitivă de încredinţare a copilului sau încuviinţare a adopţiei, Hotărârea Comisiei pentru Protecţia Copilului privind măsura de plasament familial al minorului, Decizia Directorului General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sau Hotărârea Judecătorească privind măsura plasamentului în regim de urgenţă/Hotărârea Judecătorescă de instituire a tutelei/curatelei sau, după caz, Dispoziţia Autorităţii tutelare, potrivit legii şi dacă este cazul.

– Alte acte doveditoare privind componenţa familiei, după caz;

  1. Acte doveditoare privind veniturile:

– Adeverinţa de salariat pentru toţi membrii familiei, din care să reiasă venitul net obţinut în luna anterioară depunerii cererii, valoarea bonurilor de masă sau menţiunea că nu se primesc bonuri, prime, indemnizaţii de hrană etc.

– Copii taloane pensie (pentru toate tipurile de pensie)/adeverinţă de la Casa de Pensii din luna anterioară depunerii cererii;

– Copie talon de plată a indemnizaţiei de şomaj şi/sau venitul lunar de completare a şomajului;

– Copii talon alocaţie de stat, plasament sau alte indemnizaţii, din luna anterioară depunerii cererii;

– Copii taloane indemnizaţie handicap sau orice alte indemnizaţii acordate conform legii, venit din luna anterioară depunerii cererii;

Venituri realizate din arendare, dobânzi bancare, înstrăinare de bunuri etc., dacă este cazul; (în funcţie de veniturile obţinute, vor putea fi solicitate la depunere acte suplimentare, de exemplu: un extras de cont pentru luna în care se depune cererea pentru a constata dacă persoana sau familia deţine un depozit bancar cu valoare mai mare de 3000 lei).

Persoanele apte de muncă, ce nu realizează venituri din salariu sau din alte activitaţi, au obligaţia de a prezenta o adeverinţă care să ateste că sunt înregistrate în evidenţă agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene.

 

  1. Alte documente doveditoare:

-Persoanele care deţin autoturisme – copie carte autoturism /talon autoturism (din care să reiasă anul de fabricaţie al autoturismului);

– Orice alte documente solicitate, după caz.

 

 

Beneficiarii de ajutor social și alocație de susținere a familiei va completa cererea – declarație pe propria răspundere pentru modificarea cererii de acordare a unor drepturi de asistență socială sau pentru acordarea unor noi drepturi, însoțită de documente doveditoare privind:

-copie după actele de indentitate ale persoanei singure, respectiv alea membrilor de familie;

-copie a facturii de furnizare a energiei termice/electrice/gaze naturale;

-copie după documentul care atestă calitatea în care se deține locuința;

-copie ale documentelor care atestă veniturile realizate;

-alte documente relevante.

 

                                        COMUNA GHELARI

 

By |2022-01-06T20:21:17+02:00octombrie 21st, 2021|Stiri|Comentariile sunt închise pentru ACORDAREA AJUTOARELOR PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI 2021-2022
Go to Top